Dr.Babur Salim

About Me:

Area of expertise : Rheumatoid Arthritis Systemic Lupus Erythematous (SLE) Psoriatic Arthritis Scleroderma Sjogren Syndrome Vasculitis